For excellence in education, sciences and arts

Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, 2018 г.

Националният ученически конкурс за учебна рисунка по натура се провежда за ученици от цялата страна и има статут на Национална олимпиада по рисуване. Организатори са Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” - София, и Националната художествена академия - София.

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици в дневна форма на обучение от училищата по изкуствата, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта на изобразителните изкуства, с интереси и постижения в областта на рисуването по натура. Участниците се групират в три възрастови групи с различни конкурсни задачи:

І – ва възрастова група - 8 и 9 клас:

Сложен натюрморт - Материали: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, въглен, креда, туш и др./, Формат на листа: 46 /55 см., Време за изпълнение: 12 ч. - 2 дни по 6 учебни часа


ІІ- ра възрастова група - 10 и 11 клас:


Човешка глава по  натура: Материали: молив, бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, креда, въглен, туш и др./, Формат на листа: 46/55 см., Време на изпълнение: 12 ч. - 2 дни по  6 учебни часа


ІІІ – та възрастова група - 12 клас:


Цяла облечена фигура от натура - Материал: бяла хартия и черен рисувателен материал по избор /графит, креда, въглен, туш и др./, Формат на листа: 54/70 см., Време за изпълнение: 12 ч. – 2 дни по 6 учебни часа

Могат да участват всички ученици в  гимназиална степен на образование в дневна форма на обучение,  които са ученици в съответния клас.
Всички рисунки от конкурса остават в Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” – София и не подлежат на връщане. Наградените творби формират колекция на конкурса.
Участниците сами осигуряват материалите, хартията /бяла/, подложката и други пособия за работа, изпращането на творбите и пребиваването си в София.

Конкурсът се провежда всяка година в два кръга:

Първи кръг - Предварителен подбор:


За селекционния кръг участниците изпращат минимум три рисунки по конкурсната задача за съответната възрастова група,  на адрес: София 1000, бул. “Васил Левски” 62, Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров”.

Всяка рисунка трябва да е надписана ясно на гърба с трите имена на кандидата, ЕГН, училище, адрес и телефон за връзка.

Рисунките трябва да се придружават от декларация  от учителя по рисуване, подписана от него, подпечатана с печата на училището, в което учи ученикът, в уверение, че изпратените рисунки са правени лично от ученика, и че същия е в дневна форма на обучение в настоящата учебна година в съответния клас на посоченото училище. Не се приемат рисунки, изпратени от школи, центрове за работа с деца, общински детски комплекси и др.

Пощенското клеймо на всяка пратка не трябва да е с по-късна дата от 13 април 2018 г.

Селекционната комисия  заседава 16 април 2018г. Комисията по селекцията се състои от четирима художници: трима учители по рисуване в училище по изкуствата, съответно по един от Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” гр. София, НХГ “Цанко Лавренов” – гр. Пловдив и НГПИ  “Св. Лука” гр. София. За председатели на журито последователно, през годините се редуват  директорите на средните художествени училища в България.

Селекционна комисия разглежда всички представени рисунки, които отговарят на посочените условия и въз основа на установените критерии за конкурса извършва подбор и определя участниците във втория кръг.

До втори кръг се допускат участниците, получили най-високи оценки, но не повече от 50 ученика. Одобрените участници  за втория кръг своевременно се уведомяват писмено.

Втори кръг - Същински конкурс:


Същинският конкурс се провежда на 21,22 април 2018г  в учебните зали на НУ за изящни изкуства – гр. София, бул. “Васил Левски”, № 62.
Допуснатите кандидати във втория кръг на конкурса се освобождават със служебна бележка от учебни занятия  за дните на провеждането на конкурса.
Участниците, които не са от гр. София, сами поемат всички разноски по пътуването  и пребиваването си в София по време на конкурса. При възможност НУИИ ще поеме разходите за нощувка и храна.


Конкурсът по време на втори кръг е анонимен. Участниците работят със собствени материали –  подложка и черен рисунъчен материал по избор. По време на конкурса се осигуряват квестори – нехудожници. Конкурсните работи се подпечатват в началото на работата и след приключване на конкурса се предават за журиране. Работите се надписват на гърба на листа с ясно изписани името, ЕГН, име на училището, адреса и телефона на участника, а отгоре се залепва непрозрачна хартия.


Конкурсните работи се журират в  деня на приключването. Анонимността се разкрива след окончателното оценяване на  рисунките. Петчленното жури се подсигурява от НХА, като включва  представители на ръководството на НХА, ръководителя на катедра “Рисуване” в НХА  и преподаватели излъчени от катедра “Рисуване”. Председател на журито е ректора /зам. ректора / на НХА. Журирането се извършва в присъствието на двама учители по рисуване, излъчени  съответно от НУИИ “Илия Петров” гр. София и НХГ “Цанко Лавренов” гр. Пловдив. / без право на глас /

Оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 10 стотни чрез журиране. При оценката на рисунките се включват следните критерии: композиция; конструкция и характер; светлосянка; пространствена и материална характеристика.

Резултатите се обявяват веднага след приключване на журирането и разкриването на анонимността.
Най-добрите рисунки от конкурса ще бъдат показани в галерия “Дебют” на НУ за изящни изкуства “Илия Петров” в дните след приключване на конкурса.


Награди:

  • І награда – диплом, албум
  • ІІ награда – диплом, албум
  • ІІІ награда – диплом, албум

Специални награди:


При включване на конкурса в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, учениците, класирани на първо, второ и трето място в първа и втора възрастова група до навършване на 18-годишна възраст, получават стипендия при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби.


Участниците в трета възрастова група, чиято конкурсна работа има оценка, не по-малка от 5.50, получава  право, на основание на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 на Закона за висшето образование, същата да се зачете от академичните власти на Националната художествена академия за оценка от кандидат-студентския изпит по рисуване в НХА, важащ за същата година, в която се провежда конкурса, /съгласно решение от 15.02. 2005г. на Академичния съвет на Националната художествена академия/.

За контакт:
тел. 02 987 49 26   
nuii_iliaperov@abv.bg

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, 2018 г.