For excellence in education, sciences and arts

Конкурс за съфинансиране на извънкласна дейност

Основната цел на тази наша инициатива е да насърчим и подпомогнем учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като ги стимулираме да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

Всяко училище може да подаде не повече от три проекта общо и не повече от един проект по даден предмет.

АФБ ще разгледа всички постъпили документи и ще отпусне до 1000 лв. на най-добрите проекти.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Обосновка, цели и задачи на проекта
  • Подробна план-сметка с описание на други източници на финансиране
  • Подробна програма по часове на извънкласната школа
  • Писма за подкрепа

Най-големи шансове за успех ще имат проектите с осигурено съфинансиране (от други източници) и проектите на гимназии с успехи на състезания и олимпиади.

Документи за кандидатстване изпращайте до 10 януари 2020 година на имейл адрес:

office@afbulgaria.org.

Документите ще се приемат само по електронен път.

Мобилна версия